Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Ajoneuvojen vuokraaminen

HEL 2021-002606 T 02 08 01 01

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Käsittely

Johtokunta täydensi päätöstä lisäämällä päätökseen toisen kappaleen seuraavasti:
Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jaakko Laurila, Hankintainsinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintainsinööri

Esitysteksti

Hankinta

Esitysteksti

Päätösehdotus

Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

HKL vuokraa Staralta käyttöönsä henkilö- ja pakettiautoja sekä kevytkuorma-autoja työtehtävien suorittamiseen Helsingin ja Espoon alueella. Näitä ovat esimerkiksi tavarankuljetukseen, miehistönkuljetukseen sekä työnjohdollisiin tehtäviin liittyvä ajoneuvon tarve.

Johtokunta kehotti 13.12.2018, 174 §, ajoneuvojen vuokrausta koskevan päätöksen yhteydessä HKL:ää pyytämään Staralta esitystä mahdollisuudesta tarjota sähköautoja HKL:n käyttöön. Stara ei ole tähän mennessä tarjonnut sähköautoja, mutta HKL selvittää edelleen uusissa vuokrauksissa mahdollisuutta vuokrata hybridi- tai sähköautoja Staralta.

Ajoneuvojen vuokraus toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.

Tämän päätöksen jälkeen ajoneuvojen vuokraamisen kokonaiskustannukset Staralta ovat yhteensä enintään 990.711,00 euroa (alv 0%).

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jaakko Laurila, Hankintainsinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintainsinööri

Esitysteksti

Hankinta

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566