Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

11.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

HKL:n tavoiteohjelman valmistelun tilannekatsaus

HEL 2021-001410 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyö on käynnistynyt helmikuun aikana toteutetulla skenaariokyselyllä sekä 3.3.2021 pidetyllä työpajalla.

Kokouksessa esitellään kyselyn alustavia tuloksia sekä työn seuraavia vaiheita.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.02.2021 § 27

HEL 2021-001410 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566