Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (7)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

11.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Hankintaoikaisuvaatimus koskien vaihteenohjausjärjestelmän hankintaa

HEL 2021-001355 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi esityksessä mainituilla perusteilla Voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH:n (Voestalpine) oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan päätöstä 11.2.2021 (§ 30) vaihteenohjausjärjestelmän hankinnasta.

Johtokunta poisti 11.2.2021 (§ 30) tekemänsä päätöksen koskien vaihteenohjausjärjestelmän hankintaa ja keskeyttää hankinnan.

Esittelijä

vs. yksikön johtaja

Jukka Hämäläinen

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintapäätös

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisun kohteena oleva päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti 11.2.2021 (§ 30) liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan vaihteenohjausjärjestelmän Hanning and Kahl GmbH Co KG:ltä (H&K) yhteensä enintään 1.306.143,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös perustui HKL:n tarjouskilpailuun 63H20, 22.12.2020, Vaihteet ja risteykset sekä vaihteenohjausjärjestelmä.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena hankinnan osa-alueen 2 (vaihteenohjausjärjestelmä) osalta oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %. H&K:n tarjous oli suoritetussa vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Pykälän 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Erityisalojen hankintalain 114 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Erityisalojen hankintalain 118 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.

HKL:n johtokunnan tekemä hankintapäätös on annettu tiedoksi asianosaisille 16.2.2021. Voestalpinen oikaisuvaatimus on saapunut HKL:lle 1.3.2021, joten oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa. Hankintaoikaisun kohteena oleva päätös (liite 1) ja oikaisuvaatimus (liite 2) ovat esityslistan liitteenä.

Voestalpine on lisäksi jättänyt hankintapäätöksestä 1.3.2021 päivätyn valituksen markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimus

Voestalpine vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että HKL

  1. kumoaa 11.2.2021 tehdyn hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta,
  2. sulkee H&K:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena,
  3. suorittaa tarjousten vertailun uudelleen ja
  4. valitsee Voestalpinen tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi.

Lisäksi mikäli HKL katsoo, ettei tarjousten uudelleen vertailulle ole edellytyksiä, Voestalpine vaatii, että HKL

  1. kumoaa 11.2.2021 tehdyn hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta,
  2. keskeyttää hankinnan ja
  3. käynnistää hankintaa koskevan uuden hankintamenettelyn huomioiden erityisesti oikaisuvaatimuksessa esiin tuodut seikat.

Voestalpine toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että

        tarjouskilpailun voittaneen H&K:n tarjouksessa vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaika on ollut tarjouspyynnön ehtojen vastainen toimitusajan osalta,

        H&K:n tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt hankinnan kohteelle tarjouspyynnössä asetettuja teknisiä vähimmäisvaatimuksia tarjotun kääntölaitteen tiivistetyypin osalta ja

        H&K:n tarjouksessaan ilmoittama huoltojen tarjoushinta ei ole sisältänyt kaikkia järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikaisuvaatimuksen johdosta HKL suoritti uudelleen molempien saapuneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin.

Voestalpine on väittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että H&K on ilmoittanut tarjouksessaan eri toimitusajat vaihteenohjausjärjestelmän eri osille, vaikka tarjouspyynnön mukaisesti ensimmäinen osa on toimitettava 10.5.2021 mennessä kokonaisuutena, eikä tarjouspyynnössä ole annettu mahdollisuutta poiketa toimitusaikataulusta.

HKL on Voestalpinen oikaisuvaatimuksen johdosta tarkistanut sekä H&K:n että Voestalpinen tarjoamien vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaikojen tarjouspyynnön mukaisuuden.

H&K on tarjouksensa liitteessä ”Offer 34606-0-21 dated 29 January 2021” sivulla 4 kohdassa ”conditions” todennut, että vaihteenohjausjärjestelmän kokonaistoimituksen osana toimitettavan ohjauskeskuksen toimitusaika on 12 – 16 viikkoa tilauksesta.

Voestalpine on tarjouksensa liitteessä ”Statement to delivery dates” todennut, ettei se voi suoraan täsmällisesti sitoutua tarjouspyynnön toimitusaikavaatimuksiin.

Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on ollut vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaikataulun osalta ehdoton. Näin ollen molemmat tarjoukset voidaan katsoa tarjouspyynnön vastaisiksi.

Voestalpine on lisäksi esittänyt, että HKL on asettanut hankittavalle vaihteenohjausjärjestelmälle teknisiä vähimmäisvaatimuksia, jotka ovat sisältyneet tarjouspyynnön liitteeseen 1. Voestalpinen näkemyksen mukaan liitteen 1 perusteella on ilmeistä, että HKL:n vaatimuksena on ollut, että kääntölaitteessa tulee käyttää radiaalitiivistettä.

HKL toteaa, että tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdan 10.1 mukaan  ”HKL values shaft seals in setting and detection rods, which have proven to be the most durable and better to maintain in Helsinki.” Vaikka tarjotun kääntölaitteen tiivisteessä arvostetaan radiaalitiivisteratkaisua, tätä ei kuitenkaan katsota tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimukseksi. Radiaalitiivisteratkaisun puuttuminen tarjouksessa teknisen toteutuksen osalta ei siten ole tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten vastainen.

Voestalpinen oikaisuvaatimuksen mukaan H&K on tarjouksessaan rajannut tarjotun tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen huoltokäyntien määrää, vaikka tarjouspyynnön mukaan tuen tulee pitää sisällään kaikki järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä palvelut.

HKL toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kohteen kriteerit, 2 vaihteenohjausjärjestelmä - optio 2. Takuuajan jälkeinen järjestelmän ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelu” on määritelty, että tarjotun tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen tulee pitää sisällään kaikki järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä palvelut.

H&K on tarjouksessaan antanut hinnan neljälle työpäivälle per vuosi, siten H&K:n tarjous on tuki- ja ylläpitopalvelun osalta tarjouspyynnön vastainen.

Hankintapäätöksen oikaiseminen

HKL:n johtokunta päättää edellä mainittujen Voestalpinen oikaisuvaatimuksen perusteella tehtyjen tarkistusten perusteella poistaa 11.2.2021 tekemänsä hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta sekä hylätä sulkea H&K:n ja Voelstalpinen tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. 

Koska vaihteenohjausjärjestelmän hankintaan tuli ainoastaan kaksi tarjousta ja koska molemmat tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta, ei tarjousten uudelleen vertailulle ole edellytyksiä.

Erityisalojen hankintalain 116 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Edellä mainitun mukaisesti hankinnan keskeyttämiselle on olemassa perustellut syyt.

HKL toteaa, että sillä on hankintaa koskevien oikeusohjeiden perusteella oikeus keskeyttää hankintamenettely myös tilanteessa, jossa se olisi saanut vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintapäätös

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.02.2021 § 30

HEL 2021-001355 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta valitsi vaihteenohjausjärjestelmän toimittajaksi HANNING and KAHL GmbH Co KG:n ja oikeutti HKL:n tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 1.306.143,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttöönotosta.

Käsittely

11.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566