Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kruunusiltojen valmistelevien rakentamistöiden aloittaminen

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunusillat-allianssi aloittaa kadunrakennustyöt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa keväällä. Kyseiset katutyöt toteutettaisiin pikaraitiotiehankkeesta riippumatta. Katutyöt on tarkoituksenmukaista käynnistää tässä vaiheessa, jotta hanke pystytään yhä toteuttamaan suunnitellussa kokonaisaikataulussa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.01.2021 § 5

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

06.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566