Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

11.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 15.2.2021, § 3 asia/3

Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimuksen tulokset ja johtopäätökset
HEL 2021-001090 T 14 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566