Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

HKL:n tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus

HEL 2021-001410 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyö on käynnistynyt. Työ jakaantuu skenaariovaiheeseen ja strategiavaiheeseen. Skenaariot ovat kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Ne auttavat ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia, tapahtumien syy seuraussuhteita ja vaikutuksia organisaatioon, ja toimivat työkaluna strategisessa ajattelussa ja päätöksenteossa.

Suunnitellun aikataulun mukaisesti työ valmistuu siten, että uusi johtokunta käsittelee päivitetyn tavoiteohjelman lokakuussa. Päivitystyön aikana järjestetään useita työpajoja, joihin osallistuu kattavasti HKL:n henkilöitä sekä soveltuvin osin myös sidosryhmiä, omistajatahoa ja johtokunta. Lisäksi päivitystyön aikana käydään tiivistä vuoropuhelua henkilöstön kanssa hyödyntäen virtuaalista keskustelualustaa.

Juuri alkaneessa skenaariovaiheessa analysoidaan nykytilaa ja toimintaympäristön muutostekijöitä olemassa olevan lähdeaineiston ja analyysien perusteella. Tässä vaiheessa tehdään myös erillinen skenaariokysely, jolla kerätään lähtökohtia skenaarioiden rakentamiseen HKL:n kohtalonkysymysten ja muutostekijöiden kautta. Tämä kysely toteutetaan lähiaikoina johtokunnalle, ulkoisille sidosryhmille ja HKL:n sisällä johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille. Muodostettavat skenaariot ja niiden vaikutusten arviointi muodostavat HKL:n näkemyksen toimintaympäristön kehityksestä. Tämän jälkeen työ jatkuu strategisten vaihtoehtojen määrittelyllä ja kuvaamisella. Suunnitelman mukaan tämä vaihe saadaan valmiiksi ennen kesää. Elokuussa työ jatkuu vaihtoehtojen arvioinnilla ja tavoiteohjelman strategisten painopisteiden valinnalla. Näihin vaiheisiin osallistuu myös johtokunta.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566