Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Informaatio Kunta10-tutkimuksen tuloksista

Päätös

Liikenneliikelaitoksen merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitellään HKL:n Kunta10-tutkimuksen tulokset ja tulosten perusteella sovittuja kehittämistoimenpiteitä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566