Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta

HEL 2021-001355 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta valitsi vaihteenohjausjärjestelmän toimittajaksi HANNING and KAHL GmbH Co KG:n ja oikeutti HKL:n tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 1.306.143,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttöönotosta.

Käsittely

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Vaihteenohjausjärjestelmä

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää vaihteenohjausjärjestelmää koskevasta hankinnasta ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen vaihteenohjausjärjestelmän toimituksesta valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 1.306.143,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttöönotosta.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (63H20) vaihteiden ja risteyksien sekä vaihteenohjausjärjestelmän hankinnasta. Hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Vaihteet ja risteykset (Helsinginkatu-Kaarlenkatu)
  2. Vaihteet ja risteykset (Helsinginkatu-Läntinen Brahenkatu ja Ruusulankatu-Runeberginkatu)
  3. Vaihteenohjausjärjestelmä.

Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena EU-kynnysarvot ylittävänä avoimena menettelynä. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 22.12.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 24.12.2020, 2020/S 251-628479.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 28.1.2021 klo 12:00.

Hankintayksikkö pidensi tarjousten jättämisaikaa tarjouspyynnön julkaisun jälkeen siten, että tarjousten jättämisen määräaika oli 1.2.2021 klo 9:00. Muutoksesta ilmoitettiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 20.1.2021, 2021/S 013-027601.

Hankintayksikkö teki tarjouspyyntöön vähäisiä muutoksia, joista ilmoitettiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 27.1.2021, 2021/S 018-041397.

Osa-alueen 3 ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun painoarvo oli 40 %. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun perusparannusten raitio- ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman 2.11.2020 (725 §) niin, että hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9.240.000,00 euroa.

Hankinnan ratkaiseminen

Hankintaa koskeva perustelumuistio on esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Vaihteenohjausjärjestelmä

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566