Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

HKL:n yhtiöittämisen tilannekatsaus

HEL 2019-005371 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) hallintomuotoselvitys julkaistiin 30.8.2019. Hallintomuotoselvitystä valmistelleen työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan toimintaympäristön muutospaineisiin ja suositti tämän johdosta HKL:n hallintomuodon muuttamista liikelaitoksesta osakeyhtiöksi niin, että yhtiöittäminen tapahtuisi aikaisintaan 1.7.2020. HKL Oy nähtiin tuolloin myös lähtökohtana jatkokehittämiselle kohti seudullisuutta mahdollistavaa ja tukevaa toimintamallia.

Loppuvuonna 2019 ja vuonna 2020 valmistelua jatkettiin edelleen seudullisin selvityksin yhdessä Vantaan ja Espoon kanssa. Selvityksissä oli löydettävissä seudullisia organisaatiomalleja, joilla kaupunkien intressit huomioon ottaen voitaisiin realisoida hyötyjä. Potentiaalia nähtiin erityisesti mahdollisuudessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, jossa luodaan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin.

Seudullisten selvitysten myötä Helsinki on jatkanut keskustelua Vantaan ja Espoon kanssa tavoitteena edetä konkreettiseen kaikille hyötyjä tuottavaan seudulliseen ratkaisuun. Valmistelu Helsingin ja Vantaan kesken on edennyt vaiheeseen, jossa kaupunkien yhteisenä tavoitteena on perustaa seudullinen kaupunkiraideliikenneyhtiö. Yhtiö toteutettaisiin tavalla, joka mahdollistaa Espoon liittymisen mukaan mahdollisimman vaivattomasti siinä vaiheessa, kun yhteinen organisoituminen Espoon kanssa nähdään molemmin puolin tarkoituksenmukaisena. Valmistelu on alustavasti organisoitu siten, että Helsingin ja Vantaan yhteinen kaupunkiraideliikenneyhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa.

Valmistelun etenemistä selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.10.2020 § 154

HEL 2019-005371 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

21.08.2020 Ehdotuksen mukaan

07.11.2019 Ehdotuksen mukaan

10.10.2019 Ehdotuksen mukaan

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566