Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 3-4/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021

§

Toimitusjohtaja

5 - 17

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja

4

Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja

3 - 5

Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja

 

Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja

5 - 10

Kunnossapito, yksikön johtaja

 

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566