Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 20.1.2021 § 10, asia/11

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.1.2021 § 47, asia/11

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04

Khs 18.1.2021 § 49, asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 2
===
liikenneliikelaitos 14.1.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.1.2021 § 52, asia/3

Aamukouluasia: seudulliset raideratkaisut
HEL 2021-000260 T 00 01 06

Khs 21.1.2021 § 53, asia/4

Aamukouluasia: kaupunkistrategian laadinnan prosessi
HEL 2021-000259 T 00 01 01

Linkki pöytäkirjaan

Khs 25.1.2021 § 57, asia 4/2021

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00

Khs 25.1.2021 § 69, asia/16

Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
HEL 2020-012631 T 00 01 06

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 18.1.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 7.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566