Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (5)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

11.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Kiinteistöjen, raitiovaunujen ja metrojunien töhryjen ja tarrojen poiston sekä metrojunien siivouksen hankinta

HEL 2021-000450 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta sulki Hyvä-Huolto Oy Sipoon ja Siivousliike MR-Tiimi Oy:n ulos tarjouskilpailusta, koska ne eivät täyttäneet tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Johtokunta hylkäsi Delete Finland Oy:n tarjouksen hankinnan osa-alueeseen 1 hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena tarjouksena.

Johtokunta valitsi HKL:n kiinteistöjen, raitiovaunujen ja metrojunien tarrojen ja töhryjen poistamisen sekä metrojunien siivouspalvelun puitesopimustoimittajiksi:

Töhryjen ja tarrojen poisto kiinteistöistä (osa-alue 1)

  1. HP-Pesu Oy
  2. TC Kiinteistöturva Oy
  3. Etelä-Suomen Lisäturva Oy

Töhryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista sekä raitiovaunujen uudelleen suojaus (osa-alue 2)

  1. TC Kiinteistöturva Oy
  2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy

Töhryjen ja tarrojen poisto metrojunista sekä metrojunien vuorokausisiivous (osa-alue 3)

  1. TC Kiinteistöturva Oy
  2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään puitesopimukset valittujen puitetoimittajien kanssa ja tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 3.800.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttämisestä.

Käsittely

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 1

3

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 2

4

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suunnittelija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää kiinteistöjen, raitiovaunujen ja metrojunien töhryjen ja tarrojen poistamista sekä metrojunien siivousta koskevasta hankinnasta ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 3.800.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttämisestä.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (13H20) HKL:n kiinteistöjen, raitiovaunujen ja metrojunien töhryjen ja tarrojen poistosta sekä metrojunien siivouksesta. Hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Töhryjen ja tarrojen poisto kiinteistöistä
  2. Töhryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista sekä raitiovaunujen uudelleen suojaus
  3. Töhryjen ja tarrojen poisto metrojunista sekä metrojunien vuorokausisiivous.

HKL valitsee kunkin osa-alueen osalta enintään kolme toimittajaa, joiden kanssa tehdään puitesopimukset.

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) mukainen avoin menettely.

Hankintailmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 6.11.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 2.11.2020.

Tarjousten määräaika oli 4.12.2020 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa ja tarjousten laadullisessa vertailussa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio

2

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 1

3

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 2

4

Vertailutaulukko hankinnan osa-alue 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suunnittelija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566