Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.1.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Khs 11.1.2021 § 12 asia/10

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Khs 11.1.2021 § 15 asia/13

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00

Khs 11.1.2021 § 21 asia/19

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen
HEL 2020-013315 T 02 08 02 01

Khs 11.1.2021 § 22 asia/20

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566