Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisten kunnossapitotöiden tilaaminen

HEL 2021-000079 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Raimo Hinkkanen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 25536

raimo.hinkkanen(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566