Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 1-2/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021

§

Toimitusjohtaja

2 - 4

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja

2 - 3

Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja

 

Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja

2

Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja

2 - 4

Kunnossapito, yksikön johtaja

2 - 3

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566