Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamisen mahdollisuuksia

HEL 2020-010229 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Hannu Oskalan aloitteesta Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto liitti hyväksymispäätökseen toivomusponnen, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamiseen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Ruoholahden metroasema on otettu käyttöön vuonna 1993. Asemalla on yksi sisäänkäynti Itämerenkujalta, osoitteessa Itämerenkatu 14. Lippuhalli on integroitu osaksi toista kiinteistöä. Metrolaiturin länsipäässä on 2 hissiä ja 3 liukuporrasta maan tasalla olevaan lippuhalliin.

Ruoholahden metroaseman laituri sijaitsee maan alla n. 30 metrin syvyydessä ja laiturin pituus on n. 135 metriä. Laituri sijaitsee maantieteellisesti itä-länsi suunnassa niin, että laiturin itäpää on Santakujan tienoilla.

Ruoholahden metroasemalle ei ole suunniteltu tai jätetty varausta itäpuoleista sisäänkäyntiä varten. Metroaseman teknisiä tiloja sijaitsee laiturin itäpäässä ja näille pitäisi louhia uudet sijoituspaikat uuden sisäänkäynnin rakentamisen myötä. Tällä hetkellä HKL:llä ei ole tarkempia lähtötietoja itäisen sisäänkäynnin toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen.

Santakujan (metrolaiturin itäpää) ja Mechelininkadun välinen etäisyys on n. 200 metriä. Mechelininkadun itäpuolelle Länsilinkin alueelle etäisyyttä tulee n. 70 metriä lisää. HKL ei ota kantaa katujen ja/tai nykyisten kiinteistöjen alle sijoittuvien mahdollisten uusien tunneliratkaisujen toteuttamiskelpoisuuteen.

Tällä hetkellä Itämerenkadulla on raitiotiepysäkki Ruoholahden metroaseman sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, josta kulkee raitiolinja 8. Entisen Marian sairaalan luona on myös raitiotiepysäkki, josta pääsee em. linjalla suoraan Ruoholahden metroasemalle.

HKL ei ole varautunut Ruoholahden metroaseman mahdollisen uuden sisäänkäynnin toteuttamisen selvittämiseen vuosien 2021-2030 talousarvioissa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistöpäällikkö

Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistöpäällikkö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566