Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Raitiovaunujen mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella

HEL 2021-000009 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä raitiovaunujen mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisältyvällä optiolla 30 kuukauden ajalle niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 saakka.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään raitiovaunujen mainospaikkasopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873

miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

JCDecaux Finland Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2) metrojunien ja (3) metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.

HKL:n johtokunta päätti 26.2.2015, 36 §, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokrakauden 1.7.2015 – 30.6.2022 jälkeen yhden kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’n neuvotteluissa asiasta päästään yksimielisyyteen viimeistään yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden päättymistä.

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n johtokunnan päätöksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.

Myös muiden edellä mainittujen mainossopimusten jatkaminen optiokaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinäinen sidonnaisuus on suuri sekä myynnillisesti että teknisiltä ratkaisuiltaan. Optioiden käytön myötä sopimukset päättyvät samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne voidaan siten kilpailuttaa yhdessä seuraavalle sopimuskaudelle. Meneillään olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen matkustajamäärien lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi optioiden käyttö nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttaminen muutamaa vuotta myöhemmin on järkevää. Tällöin myös mm. länsimetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamääriin ovat paremmin tiedossa.

JCDecaux on arvioinut raitiovaunujen mainospaikkojen bruttomyynniksi optiokaudelle n. 9,17 milj. euroa.

Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mainospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnistä. HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntiennusteesta ja siitä laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etukäteen. Raitiovaunujen mainospaikkojen koko optiokauden aikainen takuuvuokra on yhteensä n. 3,53 milj. euroa.

Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitystä joukkoliikenteen kokonaisrahoituksen kannalta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 310 26873

miika.tetri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

JCDecaux Finland Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Tiedoksi

Lakimies

Kalustopäällikkö

Palveluasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566