Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Työkalujen ja tarvikkeiden hankinta puitejärjestelynä sekä hyllytyspalvelun tilaaminen

HEL 2021-000449 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi työkalujen ja tarvikkeiden puitesopimustoimittajiksi seuraavat toimittajat ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset näiden toimittajien kanssa:

        Onninen Oy

        ETRA OY

        Würth Oy

        Ahlsell Oy

niin, että

        puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimusten allekirjoituksesta

        tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella

        kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiseltasopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 3.500.000,00 euroa (alv 0 %)

        kokonaiskustannuksiltaan edullisimman toimittajan Onninen Oy:n kanssa tehdään hyllytyspalvelusopimus HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennyksistä

Johtokunta sulki tarjoajan TOOLS Finland Oy Tools Helsinki pois tarjouskilpailusta.

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään
optiokauden käyttöönotosta.

Käsittely

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 31022691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31032902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio: Työkalut ja tarvikkeet puitejärjestelynä, hyllytyspalvelu

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintainsinööri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää työkaluja ja tarvikkeita koskevasta hankinnasta puitejärjestelynä sekä hyllytyspalveluna toteutettavan hyllytyspisteiden tuotetäydennystä koskevasta hankinnasta sekä oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa siten, että

        puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimusten allekirjoituksesta

        HKL:llä on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella

        kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 3.500.000,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan kanssa hyllytyspalvelusopimuksen HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennyksistä.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään
optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (47H20) puitejärjestelystä HKL:n käyttöön tulevien työkalujen, kiinnitystarvikkeiden, kemikaalien ja muiden materiaalitarvikkeiden hankinnasta sekä HKL:n hyllytyspisteiden tuotetäydennysten hyllytyspalvelusta.

Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena EU-kynnysarvot ylittävänä avoimena menettelynä. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 7.12.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 11.12.2020, 2020/S 242-599628.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 14.1.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankinnan ratkaiseminen

Hankintaa koskeva perustelumuistio sekä vertailutaulukko ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 31022691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31032902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio: Työkalut ja tarvikkeet puitejärjestelynä, hyllytyspalvelu

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintainsinööri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566