Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen

HEL 2021-000045 T 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 310 27628

heikki.viika(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 tekemien ja kesällä 2020 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron matkustajamäärä ylittämään sen kapasiteetin seuraavan vuosikymmenen aikana. Liikenneliikelaitos (HKL), HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi.

Yhteistyön pohjalta laaditussa joulukuussa valmistuneessa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmassa kootaan yhteen tärkeimmät toimenpiteet kapasiteetin kehittämiseksi niin, että kasvavia matkustajamääriä voidaan palvella. Suunnitteluhetkellä koronaviruspandemia on asettanut haasteita arvioida tulevaa kapasiteettitarvetta aiheuttaen epävarmuutta kasvun vauhdista, mahdollisista muutoksista kysynnässä etätyön lisäännyttyä (ainakin toistaiseksi) ja muista mahdollisista muutoksista matkustuskäytännöissä. On epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä saattavat vakiintua tulevaisuuden käytännöiksi. Niin valmistuneessa yleissuunnitelmassa kuin myös jatkovalmisteluvaiheissa pyritään huomioimaan matkustajamääriin liittyvät epävarmuustekijät.

Yleissuunnitelma tunnistaa ja kuvaa metron kapasiteetin ja luotettavuuden nostamiseksi useita menetelmiä, joita voidaan toteuttaa erillisinä projekteina. Näistä merkittävin on metron liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen asteittain, niin että vuoroväliä voidaan lyhentää vastaamaan matkustajamäärien kasvua. Yleissuunnitelmassa on alustava toteutuspolku vuosille 2021–2035.

Kullekin erilliselle projektille tullaan laatimaan oma hankesuunnitelma, joka täsmentää sen kustannusarvion ja aikataulun. Liikenteenohjausjärjestelmän uusinnan hankesuunnitelma pyritään laatimaan vuoden 2021 aikana, ja siinä otetaan huomioon HSL:n kevään 2021 aikana laatimat uudet matkustajaennusteet.

 

Asian aiempi käsittely

HKL:n johtokunta merkitsi 10.10.2019, 159 §, tiedoksi saamansa selvityksen koskien metron kapasiteetin lisäämisestä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 310 27628

heikki.viika(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566