Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Pasilankatu-Ilmalantorin katu- ja ratatöiden hankinta

HEL 2020-014271 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Ilmalan raitiotieyhteyden toteuttamiseen liittyvät raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP), Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra 2-20-132, 17.6.2020 mukaisesti yhteensä enintään 4.080.999,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittavia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 408.100,00 eurolla (alv 0 %) eli 10 % urakan kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Mari Sipponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32389

mari.sipponen(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta kuuluu osaksi Pasilan ja Ilmalan katujärjestelyiden urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP. Hanke toteutetaan yhteinen kunnallistekninen työmaa –hankkeena (YKT), jossa HKL on yksi tilaajista.

Hankinta koskee nykyisten raiteiden ja pysäkkien purkamista urakka-alueella. Lisäksi rakennetaan liikenne- ja katusuunnitelmien mukainen uusi raitiotie. Urakka käsittää raitiotien maanrakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset työt sekä raiteiden, vaihteiden ja muiden ratajärjestelmien rakentamisen pysäkkeineen.

Nyt päätettävänä oleva asia koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta. HKL:n osuuden suuruus on 3.886.666,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee KYMP:n rakennuttamispalkkio 194.333,00 euroa. Täten hankinnan arvo on yhteensä enintään 4.080.999,00 euroa.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2020 (§ 822) Ilmalan raitiotien rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8.000.000 euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Mari Sipponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32389

mari.sipponen(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566