Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Atlantinsillan rakentamisen lisä- ja muutostyö nro 48 hankinta

HEL 2019-005342 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Atlantinsillan lisätyön nro 48 Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra 2-2020-309 mukaisesti yhteensä enintään 875.636,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lisätyö nro 48 koskee Tyynenmerenkadulla Länsisataman Terminaali 2 läheisyydessä tehtäviä raitiotien rakentamisen töitä sekä raitiotien liittämisestä Atlantinkadun siltaan johtuvia katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Työhön kuuluu nykyisen raitiotien kääntöpaikan purkutyöt tarvittavilta osin, väliaikaisen pysäkin purkaminen, uusien yhteiskäyttöpylväiden perustusten rakentaminen ja pylväiden hankinta ja pystytys. Rakennustyö käsittää radan tuki- ja kantavan kerroksen, kahden uuden pysäkin rakentamisen ja radan vaatimat hulevesi- ja sähköputkitukset. Uusien raiteiden asennustyön tekee HKL:n kunnossapitoyksikkö. Rakennettavan osuuden pituus noin 380 raidemetriä sisältäen 2 kpl vaihdetta.

Tyynenmerenkadulla tehtävät työt sijoittuvat Atlantinsillan urakka-alueen ulkopuolelle. Työt ovat välttämättömiä toteuttaa, jotta raitioliikenne Tyynenmerenkadulta Atlantinsillalle voidaan aloittaa keväällä 2021. Tyynenmerankadulla tehtävien töiden laajuuden määritys ja suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2020 aikana, joten niitä ei ole voinut sisällyttää Atlantinsillan urakkaan.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtaja tilasi 104 §, 29.10.2019 HKL:n osuuden Atlantinsillan rakentamisen katu- ja kunnallisteknisistä töistä Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra2-19-180 mukaisesti, yhteensä enintään 147.290,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta sisältää myös rakennuttamiskustannukset. Lisäksi yksikön johtaja valtuutti hankkeen projektipäällikön tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 60.000,00 euron kokonaishintaan.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 419 §, 3.6.2019 Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen mukaan siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.082.926,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Tiimipäällikkö

Esitysteksti

Ratainsinööri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 29.10.2019 § 104

HEL 2019-005342 T 08 00 02

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana HKL:n osuuden Atlantinsillan rakentamisen katu- ja kunnallisteknisistä töistä Kaupunkiympäristön toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra2-19-180 mukaisesti, yhteensä enintään 147.290,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta sisältää myös rakennuttamiskustannukset.

Lisäksi yksikön johtaja päätti antaa hankkeen projektipäällikölle valtuuden tilata rakennusurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 60.000,00 euron kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta koskee mm. raitiotien tuki- ja kantavan kerroksen rakentamista, radan vaatiman kunnallistekniikan rakentamista, päällystystöitä sekä YK-pylväiden hankkimista ja asentamista. Kiskotyöt sillan alueella tekee HKL:n oma aliurakoitsija.

Hankinta kuuluu osaksi Atlantinkadun raitiotien rakentamisen kokonaisuutta. Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee Atlantinsillan urakka-alueella tehtäviä rakennustöitä.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2019, § 419 Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen mukaan siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 419

HEL 2019-005342 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 88

HEL 2019-005342 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

        Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien rakentamisen hankesuunnitelman 15.4.2019 ja

        Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien ratasähkötöiden hankesuunnitelman 15.4.2019

esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 393637

otto.kyrklund(a)hel.fi

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566