Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Tietovarastoinnin ja data-analytiikkaratkaisun kehittäminen, konsultointi ja käyttöönotto, hankinta

HEL 2020-014254 T 02 08 02 01

Päätös

Johtokunta valitsi tietovarastoinnin ja data-analytiikkaratkaisun kehittämisestä, konsultoinnista ja käyttöönotosta vastaavaksi toimittajaksi Fourkind Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 600.000,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio tietovarasto

2

Laatuarvioinnin perustelut ja vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kehittämispäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

IT-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (69H19) tietovarastoinnin ja data-analytiikkaratkaisun kehittämisestä, konsultoinnista ja käyttöönotosta.

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) mukainen neuvottelumenettely.

Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 27.5.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 25.5.2020.

Vs. toimitusjohtaja valitsi 26.6.2020, 100 §, ehdokkaat neuvotteluvaiheeseen.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 18.11.2020 ja se lähetettiin tiedoksi neuvottelumenettelyyn valituille ehdokkaille. Lopullisten tarjousten määräaika oli 16.12.2020 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun 70 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankepäätös

Toimitusjohtaja hyväksyi 28.4.2020, 70 §, raportointi- ja ennustejärjestelmä 2020-2021 hankesuunnitelman yhteensä enintään 600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio tietovarasto

2

Laatuarvioinnin perustelut ja vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kehittämispäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

IT-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566