Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kruunusillat-raitiotien tilannekatsaus ja eteneminen

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen toteutetaan puolestaan allianssimallilla.

Siltoja koskevan kokonaisurakan kilpailutus on meneillään niin, että tarjousten jättöaika on huhtikuussa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021.

Allianssissa on käynnissä ns. kehitysvaihe ja toteutussuunnitelma valmistuu maaliskuussa. Allianssin vastuulle kuuluviin töihin on sisällytetty myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Näiden toteuttaminen on tarkoitus aloittaa jo kevään aikana, jotta kokonaisaikataulussa pysyminen olisi mahdollista.

Koko Kruunusillat hankkeen kustannusarvio täsmentyy, kun siltaurakan tarjoukset on vastaanotettu ja allianssin tavoitehinta varmentunut. Jos allianssin tavoitekustannus, siltaurakan tarjous ja tilaajan muut kustannukset ylittävät kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan, tuodaan hankkeen toteuttaminen tai toteuttamislaajuus uudelleen käsiteltäväksi päätöksenteossa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.02.2020 § 12

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566