Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.11.2020 § 328 asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 9.12.2020 § 352 asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Kvsto 9.12.2020 § 355 asia/6

Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2019-004956 T 00 03 00

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.12.2020 § 857 asia/12

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020
HEL 2020-011582 T 02 08 00

Khs 7.12.2020 § 858 asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49
===
liikenneliikelaitos 3.12.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 10.12.2020 § 860 asia/2

Aamukouluasia: Euroopan unionin elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma
HEL 2020-012754 T 02 05 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.12.2020 § 864 asia/4

Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen
HEL 2020-010765 T 02 02 00

Khs 14.12.2020 § 865 asia/5

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2020-013242 T 02 02 00

Khs 14.12.2020 § 880 asia/20

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020
HEL 2020-011582 T 02 08 00

Khs 14.12.2020 § 883 asia/23

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 14.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 7.12.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

 

Pormestari 28.12.2020 § 113

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Pormestari päätti, ettei hän ota kaupunginhallituksen käsiteltäväksi seuraavien viranomaisten viikoilla 51-52 tekemiä päätöksiä:
===
liikenneliikelaitos 17.12.2020
===

Linkki päätökseen

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566