Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventaminen, rakennusurakoiden hankinta

HEL 2021-000015 T 02 08 03 00

Päätös

Johtokunta valitsi Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamista koskevien rakennusurakoiden vastaavaksi toimittajaksi MPV-Infrarakenne Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 2.967.914,40 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, 310 22557

eero.valkama(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, 310 21914

ella.savilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Sahaajankadun ja Siilitien siltojen vahventaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (56H20) Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamista koskevista rakennusurakoista.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä, sillä hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen rakennusurakoiden EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 23.11.2020 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun erikseen sähköpostilla pyydettävien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjoukset tuli jättää 18.12.2020 klo 12:00 mennessä.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet ja ympäristökriteerit mm. CE-merkinnät käytettävien materiaalien osalta huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Hankesuunnitelmat

HKL:n johtokunta hyväksyi 2.4.2020, 48 §, Siilitien metrosillan vahventamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 3.080.000,00 euroa.

HKL:n johtokunta hyväksyi 2.4.2020, 49 §, Sahaajankadun metrosillan vahventamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 3.280.000,00 euroa.

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, 310 22557

eero.valkama(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, 310 21914

ella.savilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio Sahaajankadun ja Siilitien siltojen vahventaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Kirjanpito

Esitysteksti

Sopimussihteeri

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Yksikön johtaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566