Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liikenteenohjausjärjestelmän lisä- ja muutostyövaltuuden muuttaminen

HEL 2021-000053 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Mipro Oy:ltä länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajentamisen ja matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamiseen (sopimusnumero 4600002766) liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 1.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan aiemmin päätetyn lisäksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Projektijohtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Talouspalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metroradan liikenteenohjaus Matinkylästä itään on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana käyttöönotetuilla Mipro Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-järjestelmällä. Sama teknologiaratkaisu on tilattu myös länsimetron laajennukseen Matinkylästä Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle HKL:n johtokunnan päätöksellä 197 §, 24.11.2015.

Länsimetron jatkeen suunnittelussa on todettu tarve muokata hankkeen vaatimuksia ja sen seurauksena tilata muun muassa seuraavia lisä- ja muutostöitä:

        Sammalvuoren liityntä

        Tärinävaimennus laitekaapeille

        Matinkylän rajapinta

        Testikulkutie

        Kaapelien paloturvallisuusstandardin muutos

        Sammalvuoren varikon hätäkahvat

        Sammalvuoren varikon olosuhdeovet

        Nopeustieto nopeudenvalvonnasta valvomoon

        Aikataulun siirto

        S-silmukoiden vahvistus

        Hätäkahvojen asennus

        Huoltotasojen rakenne

        Opastinmastot

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan länsimetron (Ruoholahti – Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi tarjouskilpailun option Q1 mukaisen länsimetron (Ruoholahti – Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 1.268.352,00 eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan hankintaan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro Oy:ltä sekä kantametron että LM2:n asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät niin, että

        kantametron asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän kokonaishinta on 14.352.799 euroa (alv 0 %)

        LM2:n asetinlaitteen, ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän kokonaishinta on 11.123.858 euroa (alv 0 %)

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan edellä mainittuun LM2 optiohankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla (alv 0 %).

Tähän mennessä LM2:n optiohankintaan liittyviin lisä- ja muutostöihin on sidottu 644.885,22 euroa. Edellä mainittujen hankkeen uusien vaatimusten ja niihin liittyvien kustannusten johdosta aiemmin varattu 1.000.000 euron lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään. Nyt tehtävän lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen jälkeen optiohankinnalle varattu lisä- ja muutostyövaraus on 2.000.000 euroa (alv 0%).

Johtokunta oikeutti 30.4.2020, 74 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana Mipro Oy:ltä Länsimetron liikenteenohjausjärjestelmän laajennusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä Matinkylä–Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle yhteensä enintään 2.013.934,00 euron (alv 0 %) arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Esitysteksti

Projektijohtaja

Esitysteksti

Projektipäällikkö

Esitysteksti

Talouspalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566