Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Kaukolämpöjohtojen siirtotyöt Raide-Jokeri-projektin Espoon kaupungin alueella

HEL 2019-012223 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana kaukolämpöjohtojen siirtotöitä Raide-Jokeri-pikaraitiotiehankkeelle Fortum Power and Heat Oy:ltä yhteensä enintään 950.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan arvioitujen siirtotarpeiden mukaisesti. Tehtävät siirtotyöt kohdistuvat Espoon kaupungin alueelle.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 310 34769

tomi.kotala(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Ostolaskut

 

Yksikön johtaja

 

Hankejohtaja

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on sähkökaapeleiden ja muuntamoiden siirtotyöt tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta. Siirtoja tilataan kustannusarvioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana (TAS-vaihe).

Tilattaviin töihin sisältyy myös Kehä 1:n parannustöitä (Espoon kaupunki ja Väylävirasto). Kehä 1 –hankkeen kaukolämpöjohtosiirtokustannukset ovat 401.810,34 euroa, josta Raide-Jokerin osuus on 40% ja Väyläviraston 60%. Väyläviraston osuus tämän kohteen kustannuksesta on 241.086,20 euroa, jonka HKL laskuttaa edelleen Väylävirastolta.

Hankinta tehdään yhdessä Helsingin ja Espoon kaupunkien (Raide-Jokeri-projekti) ja Väyläviraston kanssa siten, että Väyläviraston osuus hankinnasta on 241.086,20 euroa.

Siirrot tilataan Fortum Power and Heat Oy:ltä suorahankintana, koska Fortum Power and Heat Oy omistaa kaukolämpöjohdot Espoon kaupungin alueella eikä hankintaa voi toteuttaa mikään muu toimittaja.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan"

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tomi Kotala, projektipäällikkö, puhelin: 310 34769

tomi.kotala(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Ostolaskut

 

Yksikön johtaja

 

Hankejohtaja

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566