Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (5)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 209

HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetin hyväksyminen

HEL 2019-012405 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikennelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin.

Käsittely

Johtokunta päätti, että HKL:n tuloskorttia täydennetään seuraavalla kirjauksella:

Kaukolämmön ekosertifioinnista HSL:n ja Helen Oy:n kanssa sovitaan vuoden 2020 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL Tulosbudjetti 2020_johtokunta_12.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloussuunnittelupäällikkö

Liite 1

Toimitusjohtaja

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

Tulosbudjetissa asetetut tavoitteet pohjautuvat vuonna 2016 johtokunnassa hyväksytyn HKL:n tavoiteohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston vuonna 2017 hyväksymään kaupungin strategiaan.

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa.

Suoritemuutokset 2020

HKL:n liikennesuoritteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Metroliikenteessä varaudutaan jatkamaan Tapiolaan päättyvien junien liikenne Matinkylään asti ruuhka-aikana vuonna 2020. Raitioliikenteessä Hämeentien perusparannus aiheuttaa vielä muutoksia raitioliikenteessä.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2020

Vastuullinen taloudenpito

        Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)

Kestävän kasvun turvaaminen

        Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla
Raitioliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)
Metroliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)

Uudistuvat palvelut

         Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuoden 2018 tasosta ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot:
Raitioliikenne 4,03 (toteuma 2018: 4,01)
Metroliikenne 4,05 (toteuma 2018: 3,90) 

Tulosbudjetin tuloskorttitavoitteet

HKL:n tuloskorttitavoitteet on asetettu neljästä näkökulmasta: henkilöstö, talous, asiakas ja kehittäminen. Tuloskorttitavoitteet on esitetty esityksen liitteenä olevassa tulosbudjettikirjassa.

Käyttötalous 2020

HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousarviossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 222,6 (2019: 208,8) milj. euroa vuonna 2020. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

        HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 56,9 (2019: 52,8) milj. euroa, metroliikenteestä 43,0 (2019: 42,0) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 5,0 (2019: 4,1) milj. euroa eli yhteensä 103,9 (2019: 99,7) milj. euroa. 

        HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 83,2 (2019: 82,3) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. 

        Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,7 (2019: 13,7) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimetron pääomavastikekulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2019.

        Muista myyntituotoista 13,7 (2019: 13,0) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä.

Valmistusta omaan käyttöön on 6,3 (2019: 5,7) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja Raide-Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 21,0 (2019: 20,2) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,7 (2019: 18,9) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 10,7 (2019: 10,7) milj. euroa. Sähkömaksujen nousua johtuu länsimetron asemien ja länsimetron liikennöinnin sähkömenoista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,5 (2019: 41,2) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,3 (2019: 8,0) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,3 (2019: 4,6) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,6 (2019: 4,6) milj. euroa, koneiden korjaukset 3,5 (2019: 2,2) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,7 (2019: 1,5) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2019: 2,4) milj. euroa ja muut ulkopuoliset palvelut 2,6 (2019: 2,8) milj. euroa, joka on pääosin kaupunkipyöräjärjestelmän maksuja.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 55,5 (2019: 51,7) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,8 (2019: 14,3) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 289 henkilöä vuonna 2020 eli 42 henkilöä vuotta 2019 enemmän. Henkilömäärän nousu johtuu pääosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on mukana noin 1,0 %:n palkankorotusvaraus vuodesta 2019.

Vuoden 2020 poistot ovat 50,5 (2019: 45,7) milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen ja metrovaunujen poistot ja uuden kulunvalvontajärjestelmän käyttö kantametron puolella.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,4 (2019: 24,2) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 5,3 milj. eurolla vuodesta 2019.

Lainojen korkokulut ovat 6,1 (2019: 5,5) milj. euroa vuonna 2020. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,2 (2019: 19,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,7 (2019: 5,1) milj. euroa vuonna 2020.

Investointisuunnitelma 2020

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 200,1 milj. euroa. Vuoden 2020 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 84,0 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 16,9 milj. euroa, Artic-raitiovaunujen maksut 13,5 milj. euroa, Kalasataman raitiotieinfra 8,9 milj. euroa ja M100-metrojunien peruskorjaus 5,7 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 20,8 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Rahoitus 2020

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 20,0 milj. euroa vuonna 2020. Talousarviossa lainamäärä oli myös 20,0 milj. euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL Tulosbudjetti 2020_johtokunta_12.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloussuunnittelupäällikkö

Liite 1

Toimitusjohtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566