Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (5)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 216

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan VR-Yhtymä Oy:ltä suorahankintana M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätyöt 1 – 7 VR-Yhtymä Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 366.486,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

        Lisätyö 1: M100-metrojunien lämmitettäviin tuulilaseihin lisättävä silkkipainatus, 15.600,00 € (tarjous 007/2019, 17.6.2019)

        Lisätyö 2: M100- ja M200-metrojunien maalipinnan lakkaaminen, 121.491,18 € (tarjous TIV10036, 4.10.2019)

        Lisätyö 3: M100-metrojunien turvareunakumien kumiprofiilin ja kytkentäliuskan vaihtaminen, 100.928,10 € (tarjous TIV10038, 3.10.2019)

        Lisätyö 4 (hyvitys): M100-metrojunien telikäyttöyksiköiden poistoilmasäleikköjen muutoksen poisjättäminen, - 76.692,72 € (tarjous TIV10045, 4.10.2019)

        Lisätyö 5: M100-metrojunien ovikoneistotilojen eristyksen uusiminen, 157.308,84 € (tarjous TIV10043, 3.10.2019)

        Lisätyö 6: M100-metrojunien kuljettajan istuimien käsinojien muutos, 31.969,08 €

        Lisätyö 7: M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien vaihto puhelimiin, 15.882,42 €

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyviä mahdollisia lisätöitä VR-Yhtymä Oy:ltä projektin aikana edellä mainittujen lisätöiden lisäksi yhteensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). VR-Yhtymä Oy:n kanssa tehtyyn M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimukseen liittyvien lisätöiden arvo on siten yhteensä enintään 2.741.486,90 euroa, joka vastaa noin kymmentä prosenttia (10 %) hankinnan kokonaisarvosta.

VR-Yhtymä Oy:ltä tilattavan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen arvonlisäveroton kokonaisarvo tämän päätöksen jälkeen on yhteensä enintään 31.168.829,73 euroa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankepäällikkö

 

Hankinta

 

Hankinta-asiantuntija

 

Kirjanpito

 

Projektipäällikkö

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Projektin toteutusvaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön peruskorjauksen yhteydessä on ilmennyt tarve lisätöille, joita HKL:n ja VR-Yhtymä Oy:n välisessä hankintasopimuksessa ei ole huomioitu.

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017, 300 §, M100 -metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 39 junayksikön peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 27,29 milj. euroa (kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 12 junayksikön peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 9,28 milj. euroa (kustannustasossa 9/2017).

Aikaisemmat päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

HKL allekirjoitti em. hankintapäätöksen mukaisesti M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen 23.5.2019 VR-Yhtymä Oy:n kanssa.

Hankintapäätöksen lisätyövaraus ei riitä kattamaan projektin toteutusvaiheessa ensimmäisen M100-metrojunayksikön peruskorjauksen yhteydessä ilmenneitä lisätyötarpeita, sillä nämä eivät olleet tiedossa hankintapäätöstä tehtäessä. Nyt tehtävän päätöksen jälkeen HKL on oikeutettu tilaamaan tällä päätöksellä mainittujen lisätöiden lisäksi mahdollisia muita lisätöitä yhteensä enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). Kyseinen summa sisältää myös mahdollisen M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamisen tilaamisen, joka oli tarjouspyynnössä määritelty optioksi.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksesta on tehty erilliset hankepäätökset. HKL huomioi mahdollisia lisätilauksia tehdessä, etteivät hankepäätöskohtaiset enimmäishinnat eivät ylity.

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 124 § 2. momentti kohta 2:

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankepäällikkö

 

Hankinta

 

Hankinta-asiantuntija

 

Kirjanpito

 

Projektipäällikkö

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 65

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisäverottomista hinnoista:

        M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 euroa 

        M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa 

        M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla 1.047.109,05 euroa (optio) 

        M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttämä käyttö- ja/tai huoltohenkilöstön koulutus 3.500,00 euroa

        Erillistyöt 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttämässä laajuudessa)

Edellä esitetyn mukaisesti johtokunta siis päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan tarjouspyyntöön sisältyneen option M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mikä työhinta sisältyy jo edellä mainittuun kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

        tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, ja

        päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566