Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi M100-metrojunayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu 2019).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankeen tarkoitus

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) käytössä olevat 39 M100-sarjan metrojunayksikköä (nk. sarjajuna). Metrojunayksiköt ovat kaksivaunuisia ja ne ovat toimitettu vuosina 1979-1984.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017, 300 §, M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että 39 junayksikön peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 27,29 milj. euroa.

Päivitetty hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmaa on päivitetty peruskorjausten alkamisen jälkeen, ja nyt päätettävänä oleva korotus on tarkoituksenmukainen hankkeen jatkamiselle ja loppuun viemiselle.

Ensimmäisen junayksikön peruskorjauksen etenemisen myötä on tullut esille junien kunnosta johtuvia lukuisia pienempiä lisätyötarpeita, jotka toteuttamalla osaltaan varmistetaan hankkeen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen täysimääräisinä.

Selkeimmät yksittäiset kustannuksia kohottaneet tekijät mainittujen lisätöiden ohella hankkeessa ovat metrojunayksiköiden matkustajaovien kunnostuksessa tarvittavien materiaalien hinnan merkittävä nousu ja ohjaamon modernisoinnin toteuttaminen alun perin suunniteltua laajemmin.

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaisessa laajuudessa arvioitu hankkeen toteuttamisen aikana ilmenevien lisätöiden kustannuksien kattamista. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tuleviin lisätöihin varaudutaan 1,00 milj. euron hankevarauksella. Hankesuunnitelman korotuksen jälkeen hankkeen enimmäishinta on 3,93 milj. euroa (n. 14 %) korkeampi kuin alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishinta.

Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on yhteensä enintään 31,22 milj. euroa seuraavassa esitetyn mukaisesti:

        M100-metrojunien peruskorjaus: 22,4 milj. euroa

        Tiedossa olevat tilattavaksi esitettävät lisätyöt: 0,34 milj. euroa

        Ilmanvaihdon tehostaminen: 0,68 milj. euroa

        Varaosat: 0,08 milj. euroa

        Erillistyöt: 0,12 milj. euroa

        Tehomoduulien peruskorjaus: 3,00 milj. euroa

        Tehomoduulien peruskorjauksen lisätyöt: 0,30 milj. euroa

        Matkustajaovien kunnostuksen materiaalit: 2,31 milj. euroa

        Ulkopuolisten konsulttien palkkiot: 0,37 milj. euroa

        Oman työn kustannukset: 0,62 milj. euroa

        Hankevaraus: 1,00 milj. euroa

Yhteensä 31,22 milj. euroa

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset poistot 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina ovat noin 3,10 milj. euroa vuodessa ja Helsingin kaupungin vakuutusrahastomaksut noin 0,20 milj. euroa vuodessa. HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Todelliset korkokulut ovat yhteensä noin 5,38 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti HKL laskuttaa metrovaunujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) operointikustannusten yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutettavista operointikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

Hankkeen arviointi

M100-metrojunayksiköiden peruskorjaushanke on hankesuunnitelman korotuksesta huolimatta taloudellisesti ja teknisesti perusteltua toteuttaa. Hankesuunnitelman korotuksella varmistetaan, että M100-metrojunayksiköiden peruskorjaus suoritetaan siinä laajuudessa, että alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteet matkustaja-, kuljettaja- ja kunnossapitonäkökulmasta saavutetaan.

Hankkeen toteuttaminen pidentää metrojunayksiköiden käyttöikää noin 10 vuodella. Metrojunayksiköiden peruskorjauksen vaihtoehtona olisi ollut uuden kaluston hankinta. Peruskorjaus antaa mahdollisuuden siirtää uusien metrojunien hankintaa 2020-luvun lopulle tai tarvittaessa myöhempään ajankohtaan, jolloin metron kapasiteetin huomattava kasvattaminen on välttämätöntä ja automatisointi todennäköisesti tarpeellista.

Investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset hankesuunnitelman korotuksen myötä ovat noin 94.000 euroa seuraavien lähtötietojen mukaisesti:

Investointi: 31.220.000 euroa
Investointi / junayksikkö (2 vaunua): 800.512,82 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 10 vuotta
Korkokanta: 3 %

Vertailuna uuden nelivaunuisen metrojunayksikön vastaavan matkustajakapasiteetin eli kahden vaunun investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset olisivat noin 178.000 euroa seuraavien lähtötietojen mukaisesti:

Investointi (vastaava kuin M300-metrojuna): 7.000.000 euroa
Investointi / 2 vaunua: 3.500.000,00 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 30 vuotta
Korkokanta: 3 %

M100-metrojunien peruskorjauksen ja uusien metrojunien hankinnan elinkaarikustannusten vertailu edellyttäisi edellä mainitun lisäksi myös sekä käyttö- ja huoltokustannusten että uusien metrojunien tulevaisuuden peruskorjausten huomioon ottamista. Lähtökohtaisesti kalustotyypille on tarpeellista tehdä vähintään yksi peruskorjaus sen elinkaaren aikana. Arvioimatta näiden tekijöiden tarkempaa taloudellista vaikutusta voidaan kuitenkin kiistatta todeta, kokonaisarvio huomioon ottaen, että M100-metrojunien peruskorjaus on nykyisessä tilanteessa taloudellisesti, teknisesti ja strategisesti paras sekä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto hankkeen kustannusarvion noususta huolimatta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566