Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Hankinta, raitiotien ja metron sähkökonsultointi vuosina 2020 - 2024, puitejärjestely

HEL 2019-012143 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset raitiotien ja metron sähkökonsultaatiosta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

-Ramboll Finland Oy
-Sweco Infra & Rail Oy
-WSP Finland Oy
-Zap Perspective Oy

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2023 ja optiomahdollisuus kaksi (2) vuotta siten, että optio voidaan lunastaa erillisellä päätöksellä. Kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella koko sopimuskaudella (varsinainen sopimuskausi + optio) ovat yhteensä enintään 1.500.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään option hyödyntämisestä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ari-Pekka Tarvainen, järjestelmäinsinööri, puhelin: 310 35513

ari-pekka.tarvainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Järjestelmäinsinööri

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (48H19, 18.10.2019) raitiotien ja metron sähkökonsultaatiosta sopimuskaudella 4 + 2 vuotta.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylitti EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 18.10.2019 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sähköisessä muodossa TED-verkkosivulla. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 25.11.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi (5) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua raitiotien ja metron sähkökonsultaation tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 60 %

-Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta. Vertailuhinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

-Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet (60 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 60 pistettä.

2. Laatu 40 %

-Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

-Laatutekijänä oli Tarjoajan nimeämän vastuullisen konsultin työkokemus ja erityisosaaminen. Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaaditun selvityksen perusteella.

-Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut yritys sai 40 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 40 pistettä.

Vertailuhinnat:
                                           
Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin neljä (4) toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

1. Zap Perspective Oy                        100p
2. WSP Finland Oy                             92,500p
3. Sweco Infra & Rail Oy                    89,537p
4. Ramboll Finland Oy                        83,620p

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ari-Pekka Tarvainen, järjestelmäinsinööri, puhelin: 310 35513

ari-pekka.tarvainen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Järjestelmäinsinööri

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566