Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien hankinta

HEL 2019-012442 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Alstom Transport B.V.:ltä (Alstom) M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät (Gateway- ja MMI -yksiköt) yhteensä enintään 1.086.208,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankintahinta muodostuu Alstomin tarjousten (200137134 –V06, 19.11.2019 / 200137134 –V06, 19.11.2019) mukaisesti seuraavasti:

        26 MMI-yksikköä 868.544,00 euroa

        14 Gateway-yksikköä 217.664,00 euroa

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa hankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 60.000,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa noin viittä prosenttia (5 %) hankinnan kokonaisarvosta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kalustopäällikkö

 

Kirjanpitäjä

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

MMI-yksikkö on laite, joka välittää metrojunan reaaliaikaisen toimintatilan kuljettajalle ja kunnossapitohenkilöstölle. Gateway-yksikkö on laite, joka hoitaa metrojunayksiköiden välistä tietoliikennettä yhdistäen metrojunayksiköiden sisäiset MVB-väylät.

M200-metrojunayksiköissä nykyisin käytössä olevat Gateway- ja MMI-yksiköt ovat vanhentuneita, eikä niitä ole enää saatavilla. HKL uusii alkuperäiset Gateway- ja MMI-yksiköt vastaavilla yksiköillä siten, että ne korvaavat nykyisin käytössä olevat yksiköt.

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 (43 §) M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 12 ja että peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on 9,28 milj. euroa (tasossa 9/2017).

Edellä mainittuun hankesuunnitelmaan sisältyy M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien uusiminen.

Suorahankintaperuste

HKL allekirjoitti 9.12.1997 Deutsche Waggonbau AG (nyk. Bombardier Transportation GmbH) kanssa hankintasopimuksen perustuen tarjouskilpailuun M200-metrojunayksiköiden hankinnasta. Hankintasopimuksen mukaiseen toimitukseen on sisältynyt muun ohella metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät, joiden toimittaja oli Bombardier Transportation GmbH:n alihankkija Holec Machines & Apparaten BV (nyk. Alstom).

M200-metrojunayksiköiden toimituksen yhteydessä HKL ei saanut alan tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti haltuunsa / omistukseensa ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien sisäistä lähdekoodia. HKL:llä ei täten ole kuvausta MMI- ja Gateway -yksiköiden rajapintojen yli tapahtuvasta tietoliikenteestä. HKL:llä on hallussaan ainoastaan rajalliset tiedot edellä mainittujen laitteiden yksityiskohtaisista toiminnoista.

M200-metrojunayksiköiden turvallinen ja luotettava käyttö varmistetaan tilaamalla ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät (Gateway- ja MMI -yksiköt) niiden alkuperäiseltä toimittajalta.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 43 §:n 2 momentin 2 kohta:

teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kalustopäällikkö

 

Kirjanpitäjä

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566