Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

12.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012618 T 02 08 01 00

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Lisätiedot

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70446

jari.lukkarinen(a)hel.fi

Jani Nummila, logistiikkasuunnittelija, puhelin: 310 34847

jani.nummila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566