Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

04.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 6.11.2019 § 325, asia/10

Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527)
HEL 2016-012847 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 13.11.2019

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.11. § 742, asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 44.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 28.10.2019

Linkki pöytäkirjaan

Khs 7.11.

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Khs 11.11. § 748, asia/3

V 27.11.2019, Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu
HEL 2019-009875 T 08 00 02

Khs 11.11. § 772, asia/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 45.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 7.11.2019

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto 4.11.

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto 11.11.

Ei HKL:ää koskevia asioita

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566