Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

04.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 207

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 46 - 47/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 

§

Toimitusjohtaja

159 - 162

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja

4

Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja

 

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

106

Kunnossapito, yksikön johtaja

53 - 54

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566