Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 177

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 3.10.2019 § 670, asia/5

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet
HEL 2019-006617 T 00 01 02

Khs 3.10.2019 § 671, asia/2

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskeva selvitys
HEL 2019-009470 T 00 01 01

Khs 3.10.2019 § 672, asia/3

Aamukouluasia: Katsaus suurista raidehankkeista
HEL 2019-009522 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566