Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 40 - 41/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 

§

Toimitusjohtaja

134 – 139  

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, hallintojohtaja

 

Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja

 

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

96 – 97

Kunnossapito, yksikön johtaja

44

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566