Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2019

1 (7)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 176

Kruunusillat -hankkeen allianssikumppanien valinta

HEL 2019-010526 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan valita Kruunusillat -hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi konsortioksi Kruuvin (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy).

Vielä johtokunta päätti, että kyseessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpano edellyttää, että  kaupunkiympäristön toimiala tekee vastaavan sisältöisen hankintapäätöksen.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan HKL:n rahoitusosuutta vastaavat kehitysvaihetta koskevat (vaihe 2) ja hankkeen johtamista koskevat (vaihe 3) tilaukset kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on raitiotiehankkeen osalta noin 110.000.000 euroa, josta HKL:n kustannusosuus on alustavasti n. 80 %, ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden (liittyvät hankkeet) osalta yhteensä korkeintaan noin 260.000.000 euroa.

Kehitysvaiheen tilauksen arvo on noin 5 - 10 % hankkeen kokonaisarvosta ja sisältyy em. kokonaishintaan.

HKL:n johtokunta päättää toteutusvaiheen käynnistämisestä myöhemmin erikseen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite_1_Valintamuistio

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Liite_6_Tarkennettu_tarjouspyyntö

7

Liite_7.1_Allianssisopimus

8

Liite_7.2_Kaupallinen_malli

9

Liite_7.3_Korvattavien_kustannusten_luettelo

10

Liite_8_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_2)

11

Liite_9_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Tarjoajat

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Kirjanpito

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen taustaa

Kruunusillat-hanke koostuu vuonna 2016 laaditun hankesuunnitelman mukaan kolmesta sillasta sekä raitiotieyhteydestä Helsingin keskustasta Laaja-saloon. Hankkeen raitiotieyhteys toteutetaan projektiallianssina, ja Nihti-Kruunuvuorenrannan katu- ja siltayhteys erikseen kokonaisurakkana. Tämän hankinnan kohteena on Kruunusillat-hankkeen raitiotien allianssitoteutus, johon sisältyy raitiotieosuuden ohella siihen liittyviä muita katu- ja kunnallisteknisiä töitä, jotka on perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä.

Projektiallianssin muodostavat tilaajat ja osapuoliksi kilpailutettavat suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat palveluntuottajat. Allianssi on projektin keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Suunnittelu ja toteutus hankitaan samalla hankinnalla.

Hankinnassa tilaajina toimivat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), ja tilaajina voivat myös toimia HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy ja Helen Oy.

Päätöksessä esitetty hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo (110.000.000 + 260.000.000 euroa) koskee yhteensä kaikkia hankkeessa tilaajina toimivia. Raitiotien osalta KYMP:n ja HKL:n keskinäisessä suhteessa kustannukset on alustavasti sovittu jaettavaksi siten, että KYMP:n osuus on n. 20 % ja HKL:n osuus n. 80 %.

Päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että KYMP tekee vastaavan
sisältöisen hankintapäätöksen.                               

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman.

KYMP:n rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tekninen johtaja valitsi 19.6.2019, 111 §, tarjousvaiheeseen mukaan kolme osallistumishakemuksen jättänyttä ehdokasta.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Hankinta on toteutettu soveltaen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016, erityisalojen hankintalaki). Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyn valinta hankintamenettelyksi on perustunut mm. siihen, että hankkeen monimutkaisuuteen liittyvistä erityisistä syistä ei voida tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-kanavalla 8.5.2019. Osallistumishakemuksen jätti kolme ehdokasryhmittymää, jotka kaikki valittiin tarjousvaiheeseen 1.

Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan 17.6.2019 mennessä kolme ehdokasryhmittymää. Julkaistun tarjouspyynnön mukaisesti tilaajat valitsevat soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista 3 - 4 parasta tarjousvaiheeseen 1 käyttäen vertailuperusteena pisteytettäviä yritysreferenssejä. Kaikki kolme ehdokasta täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset, joten ne kaikki valittiin tarjousvaiheeseen 1.

Tarjousvaiheessa 1 ehdokkaat ilmoittivat nimeämänsä projektitiimit sekä jättivät projektitiimin pisteytettävät tiimireferenssit. Lisäksi kukin projektitiimi osallistui tarjoajakohtaiseen tenttitilaisuuteen. Kaikki kolme tarjoajaa valittiin tarjousvaiheeseen 2.

Tarjousvaiheessa 2 järjestettiin tarjoajakohtaisesti kaksi kehitystyöpajaa ja yksi sopimusneuvottelu. Kussakin kehitystyöpajassa tilaaja ja tarjoaja yhdessä kehittivät hanketta. Samalla tilaajat arvioivat ja pisteyttivät tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn. 2. kehitystyöpajojen päätteeksi tarjoajat jättivät osana laatuosaa projektisuunnitelman osan. Tarjousneuvotteluiden päätyttyä tilaajat julkaisivat tarkennetun tarjouspyynnön.

Tarjousvaiheen 2 päätteeksi tarjoajat jättivät vielä 22.10.2019 palkkiotarjouksensa erikseen suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Tarjousvaiheen 2 tarjouksen jättivät tarjoajat KLAARA (GRK Infra Oy, Winco Oy, Pöyry Finland Oy), Klaava (Destia Oy, WSP Finland Oy) ja Kruuvi (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy), ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten arviointi

Laatuosiossa arvioitiin projektitiimin tiimireferenssit (painoarvo 10 %), tenttivastaukset (painoarvo 10 %), projektinjohto- ja yhteistoimintakyky (20 %) sekä projektisuunnitelman osa (painoarvo 30 %). Laatuosion arvioinnin jälkeen ti-laajat avasivat ja pisteyttivät palkkiotarjoukset (painoarvo 30 %).

Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin valintamuistiossa, tarjousten vertailutaulukossa ja arvioinnin perustelumuistioissa (liitteet 1-5).

Päätös konsortion valinnasta

Pisteytettyjen laatu- ja palkkiotarjousten perusteella tarjouskilpailussa eniten pisteitä sai Kruuvi (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy).

Tarjouskilpailusta ei makseta tarjouspalkkioita.

Kruunusillat-hanke järjestää kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista. Tilaisuuksissa tarjoavat saavat antaa ja saavat palautetta tarjousprosessista jatkuvan parantamisen peri-aatteen mukaisesti.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka allianssin osapuolet yhdessä allekirjoittavat.

Päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että KYMP tekee Kruunusillat-hankkeen kustannusjakoa koskevan sopimuksen mukaisesti vastaavan sisältöisen hankintapäätöksen.

Tarjoukset hankkeen toteuttamisesta

Kruunusillat-hanke toteutetaan KYMP:n johdolla. KYMP toimii tilaajana ja laskuttaa HKL:ltä tämän osuuden.

Vaiheen 2 rakennuttamistarjous kattaa allianssin kehitysvaiheen työt (mm. toteutussuunnitelman laatiminen).

Vaiheen 3 rakennuttamistarjous kattaa hankkeen yhteensovittamisen ja johtamisen (mm. allianssin ja kokonaisurakan yhteensovittamisen koordinointi ja hankekokonaisuuden johtaminen).

Tarjouksissa olevat laskelmat perustuvat hankkeen budjetointiin ja hanke-päätöksen mukaisiin kustannusjakoihin. HKL:n osuus tarkentuu myöhemmin rakentamiskustannusten täsmentymisen myötä.

Liiteaineistona KYMP:n tarjoukset rakennuttamisesta koskien vaiheita 2 ja 3.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite_1_Valintamuistio

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Liite_6_Tarkennettu_tarjouspyyntö

7

Liite_7.1_Allianssisopimus

8

Liite_7.2_Kaupallinen_malli

9

Liite_7.3_Korvattavien_kustannusten_luettelo

10

Liite_8_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_2)

11

Liite_9_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Tarjoajat

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Kirjanpito

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566