Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 175

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-010814 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Laura Rissanen

Kannattaja: Kristiina Anunti

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 20208:15 alkaen seuraavasti:

        23.1.

        6.2.

        5.3.

        2.4.

        30.4.

        4.6.

Tiivistelmä

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin  kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin kevätkaudella 2020 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

        13.2.

        19.3.

        16.4.

        14.5.

        16.6.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566