Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/15

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.4.2019 § 224, asia/9

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Linkki pöytäkirjaan

Khs 8.4.2019 § 247, asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 4.4.2019
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 15.4.2019 § 249, asia/2

V 24.4.2019, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet
HEL 2019-002278 T 00 00 02

Khs 15.4.2019 § 253, asia/6

Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat
HEL 2019-001912 T 08 02 01

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566