Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjaus

HEL 2019-005075 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen seuraavasti:

        rakennusurakasta (pääurakka) 886.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen ainoan tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa.

        putkiurakasta 384.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen LVI-Neloset Oy:n kanssa.

        ilmanvaihtourakasta 75.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen LVI-Trio Oy:n kanssa.

        sähköurakasta 256.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Arina Trio Oy:n kanssa.

Urakoiden yhteenlaskettu arvo on 1.601.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään edellä mainittuihin urakoihin lisätilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 240.150,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 6H19, 12.3.2019. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus urakoittain, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Nykyiset prosessilaitteet ovat vuodelta 1980 ja niiden käyttöikä on lopuillaan eikä uusia varaosia ole käytännössä saatavilla. Laitteiston vikatiheys on kasvanut viimeisten vuosien aikana, johtuen laitteiston ikääntymisestä, ja se on aiheuttanut ongelmia metron liikennöinnissä.

Sähkönsyöttöaseman ja prosessilaitteiston peruskorjaus mahdollistaa metron sähkönsyötön käyttövarmuuden pitämisen riittävän korkealla tasolla.

Rakennuksen peruskorjauksella ja LVIAS järjestelmien uusimisella tavoitellaan syöttöaseman toimintavarmuuden jatkuvuutta seuraavaksi 20 vuodeksi.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 15.9.2016 hyväksyä Kulosaaren metron syöttöaseman saneerausta koskevan hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 4.500.000,00 euroa (alv 0%).

Hankinnan kulku

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (6H19, 12.3.2019) Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjauksesta. Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot alittavaa avointa menettelyä. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjousasiakirjojen määräaika oli 4.4.2019 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraaviin urakoihin seuraavilta tarjoajilta:

1. Rakennusurakka

        Oy Rakennuspartio

2. Putkiurakka

        LVI-Neloset Oy

        LVI-Trio Oy

3. Ilmanvaihtourakka

        Ilmastointinikkarit Oy

        LVI-Neloset Oy

        LVI-Trio Oy

4. Sähköurakka

        Caverion Suomi Oy

        Arina Trio Oy

        ISS Palvelut Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen rakennusurakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien saatujen tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa

Halvimman hinnan antanut ehdokas valitaan urakoitsijaksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566