Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Sörnäisten metroaseman muutokset ja vesieristeen uusiminen, urakan ja rakennuttamisen hankinta

HEL 2019-005492 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Hämeentien metroaseman vesieristys –hankkeen rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 3.044.443,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Tiimipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta käsittää Sörnäisten metroaseman lippuhallin kahden sisäänkäynnin poistamisen ja raitioradan muutoksien takia toteutettavat pelastus- ja savunpoistojärjestelyt.

Hankinta kuuluu osaksi Hämeentien katujärjestelyiden urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen. Hanke toteutetaan YKT-hankkeena. Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta, osuuden arvo on 2.899.470,00 euroa (alv 0 %), johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamispalkkio 144.973,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 3.044.443,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

HKL:n johtokunta päätti hyväksyä 21.3.2019, 46 §, Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien muutostöitä ja kannen vesieristeen korjaamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta on enintään 4,1 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Tiimipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566