Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaa koskevat lisätyöt 1, 5, 7 ja 8

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kreate Oy:llä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 222.057,70 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavan lisätyön ja hinnan jakautuminen:

        Lisätyö 1: Lisäteräslevyt paaluhattujen alle, yhteensä 5.881,50 euroa (alv 0 %).

        Lisätyö 5: Töiden keskeytyksestä aiheutuvat kustannukset (YSE §35), 39.011,00 euroa (alv 0 %).

        Lisätyö 7: Lisäpaalut, lisäpilarit sekä tartuntalevyt, yhteensä 4.558,00 euroa (alv 0 %).

        Lisätyö 8: Meluesteen päälle rakennettava kulkutie turvakaiteella sekä alaslaskutikkailla, väistötilojen rakentaminen, yhteensä 172.607,20 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen urakkaan vielä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 55.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta siten, että tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Lisätyö nro 1 on päätetty tilata sen vuoksi, että muutetulla työtavalla poistetaan riski maa-ainesten sortumiseen kourun tai ratapölkyn alta kaivuutyön aikana.

Lisätyö nro 5 on päätetty tilata sen vuoksi, koska rakentamistyöt jouduttiin keskeyttämään urakoitsijasta johtumattomasta syystä ja YSE:n mukaan tilaaja on velvollinen korvaamaan keskeytyksestä aiheutuneet kulut.

Lisätyö nro 7 on päätetty tilata sen vuoksi, että suunnitellun paalun kohdalla sijaitsee kaapeleita ja lisäpaalujen asentamisen vuoksi kaapeleita ei tarvitse siirtää.

Lisätyö nro 8 on päätetty tilata sen vuoksi, että huolto- ja kunnossapitohenkilökunnan poistuminen radalta ja matkustajien poistuminen junasta on turvallista ja hätäpoistumistieratkaisut täyttävät pelastusviranomaisten vaatimukset.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %), rakennusurakka
Toimitusjohtajan päätös 67 §, 18.4.2019: 10.100,00 euroa (alv 0 %), lisätyö nro 9

Hankinnan toteutunut kokonaiskauppahinta on nyt käsittelyssä olevan lisähankinnan jälkeen yhteensä enintään 573.757,70 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus on 232.157,70 euroa (alv 0 %). Lisäksi työvaltuutusta on jäljellä tämän päätöksen perusteella 55.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.04.2019 § 67

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enintään 10.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyö laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

        Kiskopyöräkaivinkone    900,00 €/työvuoro

        Turvamies                      550,00 €/työvuoro

        Työnjohto                       600,00 €/työvuoro

        Mittaus                           550,00 €/työvuoro

        Rakennusammattimies  450,00 €/työvuoro

Veloitushinta sisältää työvuoron, joka sijoittuu yöaikaan 23:00 - 4:30.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Nyt tilattava lisätyö on päätetty tilata sen vuoksi, että meluesteen rakentamisen esteenä oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettyä pois meluesteen tieltä. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minkä vuoksi se siirron yhteydessä uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyön suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat työvaiheet / henkilöresurssit on tilattava Kreate Oy:ltä johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

        kourun kansien nosto ja pois siirtäminen sekä turvamies (arvioitu kesto 1 - 2 työvuoroa)

        Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotöiden aikana Kreatelta turvamies (arvioitu tarve 5 työvuoroa) sekä kiskopyöräkaivinkone (arvioitu tarve 3 työvuoroa)

        lisäksi työvuoroissa voi olla tarpeen käyttää Kreatelta työnjohtoa, mittausta sekä rakennusammattimiestä

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.09.2018 § 77

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566