Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennuttamistehtävät

HEL 2019-005442 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennuttamistehtäviä WSP Finland Oy:ltä yhteensä enintään 28.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos järjesti puitejärjestelyä koskevan tarjouskilpailun (29H/15, 4.9.2015) rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien suorittamisesta veloitusperiaatteena aikapalkkio henkilöryhmittäin neljä (4) vuotta kestävän sopimuskauden aikana.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen työmaan kesto on pidentynyt sopimuskumppaneista riippumattomista syistä. Tämän vuoksi rakennuttamistehtäviä tarvitaan vielä 30.11.2019 asti.

On HKL:n etujen mukaista ja kokonaisedullisinta tilata rakennuttamistehtävien jatko alkuperäiseltä toimittajalta.

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen rakennuttamistehtäviä koskevan hankinnan kokonaishinta on yhteensä enintään 160.880,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmat päätökset

Johtokunnan päätös 201 §, 24.11.2015:
johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään puitejärjestelyn yhteydessä kilpailutetun Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennuttajakonsultin tehtävistä tilauksen halvimman tarjouksen antaneen WSP Finland Oy:n kanssa tavoitehintaan 120.800,00 euroa (ilman alv) niin, että sopimuksen kattohinta on 110 % tavoitehinnasta eli 132.880,00 euroa (ilman alv). Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennuttamistehtävistä lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman on enintään 18.120,00 euroa (ilman alv) eli n. 15 % tavoitehinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566