Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/14

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

HKL:n hallinnoimien eräiden kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen toiselle optiokaudelle

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 95

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. kantametro asemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 1.11.2018 – 31.10.2019 yhteensä enintään 1.327.302,24 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optiokaudesta, jossa on huomioitu nykyisen sopimuskauden aikana tulleet uudet kohteet ja siivouslaadun tason nosto kolmella asemalla (Rautatientori, Sörnäinen ja Kalasatama).

Alkuperäinen puitesopimus on voimassa 31.10.2018 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Käsittely

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä korjasi päätöksen ensimmäisen kappaleen optiokauden ajankohdan 1.11.2018 - 31.10.2019.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 115

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) hankkimaan HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen (sis. metroasemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) siivouspalvelut Helsingin kaupungin palvelut Oy:ltä 1.11.2015 – 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 3.397.429,44 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi mahdollisia lisätöitä enintään 20.808,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa jatkamaan sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566