Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Töölön raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila)

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 1 ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

        Lisätyö 1: Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti 119.425,60 euroa (alv 0 %)

        Lisätyö 2: Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän välistä, 98.268,80 euroa, alv 0 %.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan toteutuneet kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1.495.471,40 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Urakan aikana tehdyt rakenneavaukset paljastivat, että teräsbetonirakenteen betoni on erittäin heikkoa, teräkset ovat heikentyneet ja niiden kunto on elinkaarensa päässä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teräsbetonilaattaa ei ollut tarkoitus uusia, mutta turvallisuuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

Hankesuunnitelma

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.277.777,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Hankinnan kokonaisarvo voi siis olla enintään 1.469.443,00 euroa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 29

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566