Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/16

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 14 – 17/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 

§

Toimitusjohtaja

60 – 70

Yhteiset palvelut, hallintojohtaja

5

Toiminnanohjaus, yksikön johtaja

 

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

29 – 33

Kunnossapito, yksikön johtaja

22 – 26

Liikennöinti, yksikön johtaja

 

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566