Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

HKL:n hallintomuotoselvityksen esittely johtokunnalle

HEL 2019-005371 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö on 24.1.2019 päättänyt asettaa liikennelaitoksen organisaatiomuotoa selvittävän työryhmän. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2019. Työryhmän tulee toimikautensa puitteissa valmistella esitys liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisestä, jos se on perusteltua tehtävän selvityksen perusteella. Työryhmän puheenjohtajana toimii rahoitusjohtaja Tuula Saxholm kaupunginkansliasta. Työryhmässä on neljä kaupunginkanslian ja kolme HKL:n edustajaa. Työryhmän ulkoinen konsultti on BDO.

Kokouksessa BDO:n edustajat selostavat valmistelun lähtökohtia, tavoitteita ja tähän asti suoritettua valmistelutyötä. Johtokunnalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Johtokunnan kokoukseen on tätä asiaa koskien kutsuttu mukaan myös HKL:n henkilöstön edustajat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566