Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Hämeentie välillä Junatien silta-Hakaniemi, katu- ja ratatöiden hankinta

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Hämeentien katujärjestelyt -hankkeesta johtuvat raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Tiimipäällikkö

 

Ratainsinööri

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta koskee nykyisten raiteiden ja pysäkkien purkamista urakka-alueella. Lisäksi rakennetaan liikenne- ja katusuunnitelmien mukainen uusi raitiotie. Urakka käsittää raitiotien maanrakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset työt sekä raiteiden, vaihteiden ja muiden ratajärjestelmien rakentamisen pysäkkeineen.

Hankinta kuuluu osaksi Hämeentien katujärjestelyiden urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen. Hanke toteutetaan YKT-hankkeena. Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta, jonka arvo on 4.324.417,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi HKL:n maksettavaksi kaupunkiympäristön toimialalle tulee rakennuttamispalkkio 216.221,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 4.540.638,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 16 §, 15.4.2019:
Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Tiimipäällikkö

 

Ratainsinööri

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566