Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

16.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

HKL:n ja Länsimetro Oy:n kiinteistöissä suoritettavien sähkö- ja teletöiden tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2019-005422 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset sähkö- ja teletöistä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

        ISS Palvelut Oy

        NRC Group Finland Oy

        Caverion Suomi Oy

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 3.6.2019 – 2.6.2023. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan puitesopimusten sopimuskautta enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Sähkö- ja teletöiden kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 10.500.000,00 euroa (alv 0 %). Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan, minkä jälkeen niiden suuruutta voidaan tarkistaa muuttuneiden työvoima- ja materiaalikustannuksiin siten, että vertailuindeksinä käytetään Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko 53H 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Sähkötöiden valvoja

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (53H18, 19.3.2019) sähkö- ja teletöiden suorittamisesta laskutyönä neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 19.3.2019 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 20.3.2019, 2019/S 065-130277. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 22.4.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä (4) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua sähkö- ja teletöiden tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50 %

        Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten

        Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet (50 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 50 pistettä.

2. Laatu 50 %

        Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

        Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden osalta):

        Sertifioitu laatujärjestelmä (1 piste)

        Yrityksen osaaminen ja erityisasiantuntemus (3 pistettä)

        Vastuullisen työnjohtajan ammatillinen pätevyys (10 pistettä)

        Henkilöstön ammatillinen pätevyys (13 pistettä)

        Referenssien antamat pisteet (15 pistettä

        Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.

        Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut yritys sai 50 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 50 pistettä.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kolme (3) korkeimmat yhteispistemäärän saanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko 53H 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Sähkötöiden valvoja

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566